TEB Portföy Yönetimi

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME 

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. elde ettiği ya da elde edeceği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç̧ Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlemektedir. TEB Portföy Yönetimi A.Ş., müşterilerinden zorunlu olarak alması gereken bilgiler yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü bilgileri toplamaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar

Müşterilerin kişisel verilerinin gizliliği esastır. Bununla birlikte, kişisel veriler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuat hükümlerince izin verilen yurtiçi/yurtdışı kişi ve/veya kurumlarla, hissedarlarımızla, ilişkili taraflarımızla (ana ortaklık, ana ortaklığın bağlı ortaklıkları, ana ortaklığın ilişkili tarafları ve iştirakleri) sermaye piyasası faaliyetlerini ifade edebilmek amacıyla çalıştığımız yatırım kuruluşları, saklayıcı kuruluşlar ve finansal kuruluşlarla, hizmet alınan ya da hizmet alınması planlanan yurtiçi/yurtdışı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile resmi/idari makamlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel veriler, ilgilisinden yazılı, sözlü ya da elektronik yollarla toplanabileceği gibi; üçüncü kişilerden de benzer yollarla toplanabilir ve işlenebilir. Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümleri ile işbu bilgilendirme ve bilgi paylaşım muvakafatnamesine istinaden işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler “Veri Sorumlusu” olan TEB Portföy Yönetimi A.Ş’ye şahsen başvurarak kendileriyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.