TEB Portföy Yönetimi

Kişisel Verilerin Korunması

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

(“TEB Portföy” , “Biz” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi işlerken Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket edebilmekteyiz. Bize aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür: Adres: Gayrettepe Mahallesi, Yener Sok. No: 1 Kat:9, 34349 Beşiktaş/İstanbul Telefon: +90 (212) 376 63 00 Fax : +90 (212) 211 63 83 E-posta: pys@teb.com.tr

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?

Şirketimiz ile ilişkiniz kapsamında;

 1. ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, TCKN, vergi kimlik no gibi kimlik bilgileriniz;
 2. - işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikâmetgah, adres kayıt sistemi kayıtları gibi iletişim bilgileriniz,
 3. - medeni durumları, çocuk sayıları, eş ve akrabalarına ilişkin veriler (kimlik, finansal durum, eğitim gibi aile durumuna ilişkin verileriniz),
 4. - banka hesap numarası, IBAN numarası gibi finansal verileriniz,
 5. - CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, Şirket tesislerine giriş ve çıkış kayıtları gibi Şirket yerleşkemizin güvenliğine ilişkin veriler,
 6. - denetim ve teftiş faaliyetleri kapsamında mevzuat gereği işlenebilecek veriler ile ses kaydı verileriniz

Aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 • Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması,
 • Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirketimizin sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi,
 • İnternet, mobil uygulamalar ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere her türlü kanal aracılığıyla tarafımıza ileteceğiniz öneri, istek, şikâyet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi,
 • Müşterilere hesap açımı süreci, müşteri bilgilerinin güncellenmesi ve müşterilere aylık hesap özeti gönderimi, sermaye piyasası araçlarının ve nakit varlıkların transferi,
 • Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Maliye Bakanlığı ve diğer kamu kurumları tarafından gelen bilgi taleplerinin karşılanması,
 • Şüpheli işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’na bildirilmesi,
 • Finansal güvenlik süreçlerinin (Müşterini Tanı İlkeleri (KYC) yürütülmesi, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi (AML), Dolandırıcılığın Önlenmesi (Anti Fraud) ve diğer usulsüz işlemlerle mücadele gibi süreçlerin yönetilmesi
 • Müşteri-Personel, arasında gerçekleştirilen görüşmelerin mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak kaydedilmesi saklanması ve ihtiyaç halinde ilgili birimler ile paylaşılması,
 • İç kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Hesap açılış esnasında ve periyodik olarak belli dönemlerde müşteri veri tabanı ile uluslararası yasaklı kişiler listelerinin karşılaştırılması,
 • Raporlama ve Gözetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi.
Ayrıca, Kanun nezdinde “özel nitelikli kişisel veri” kapsamında bulunan;
 1. ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inancınıza ilişkin veriler
 2. dini mezhebi ve diğer inançlarınıza ilişkin veriler, kılık ve kıyafetinize ilişkin veriler,
 3. sağlık veya cinsel hayata ilişkin veriler,
 4. dernek, vakıf ya da sendika üyeliği verileri,
 5. ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
 6. biyometrik ve genetik verileriniz
Aşağıdaki amaçlarla kanunlarda açıkça öngörüldüğü veya açık rızanızın bulunduğu durumlarda işlenebilmektedir;
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • İşyeri sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınabilmesi,
 • Güvenliğin sağlanması,
 • Müşterilere hesap açılabilmesi,
 • Pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Denetim ve teftiş işlemlerinin yürütülebilmesi.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEKTİR?

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; Sermaye Piyasası Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, T.C. Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, T.C. Merkez Bankası, Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş, Borsa İstanbul A.Ş., başta olmak üzere yurt içi veya yurt dışındaki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, Şirketimiz pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması durumunda açık rızanız aranacak veya kişisel verilerinizin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

 • Yeterli korumanın bulunması,
 • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda TEB Portföy ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması,

kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLUYORUZ?

4.1. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Şirketimiz sizlere ait kişisel verileri; Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu hukuki ilişki süresince, internet sitemizin görüntülenmesi, log kayıtlarının oluşturulması ve çerez kullanımı sırasında, internet sitemiz ve mobil uygulamalarımızda sunulan hizmetlerin kullanımı sırasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar aracılığıyla, internet, telefon, e-posta, mobil kanallar ve şubeler üzerinden iletilen talep ve başvurular ile fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplamakta ve söz konusu kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması için mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaktadır.

4.2. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerinden birine veya bir kaçına dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmekte, yeterli önlemler alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sermaye Piyasası Kanunu, , Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak,
 • Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi özel nitelikli kişisel veriler ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenebilmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

5. KANUN KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun uyarınca aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesi ve Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesi durumunda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Yukarıda belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi, dilekçeniz ile “TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat:9 Beşiktaş 34349 İSTANBUL” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi tebportfoy@hs03.kep.tr. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza”, mobil imza veya yazılı olarak veya Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle pys@teb.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Örnek Kişisel Verilere İlişkin Hak Kullanım Formu için tıklayınız.

Başvuruda;

 1. ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, ve
 5. talep konusu

bulunması zorunludur.

Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır. Başvuruların ücretsiz olarak yanıtlanması esas olup, Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde veri sahiplerinin başvuruları belirli koşullar altında ücretlendirilebilecektir. Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ