English

Yatırım Süreci

Geleceğinize katma değer yaratmayı hedefliyoruz

Yatırım Süreci

Güvenli ve hedefe odaklı bir yatırım süreci!

TEB Portföy’de yatırımcıların risk ve getiri tercihlerine uygun ve müşteri memnuniyeti odaklı etkin bir yatırım süreci uygulanmaktadır:

Varlık Dağılım Komitesi

TEB Portföy’de varlık sınıflarının genel görünümünü analiz ederek proaktif bir anlayışla yatırım yapılması hedefi ile yatırım takımı her ay düzenli olarak toplanır. Yatırım takımı aynı zamanda BNP Paribas/TEB A.Ş. bünyesindeki ekonomi takımının görüşlerinden de yararlandığı bu değerlendirme toplantılarında, önümüzdeki aya ilişkin ana varlık sınıflarının getiri ve risk potansiyellerini makro ve mikro veri ve analizler ışığı altında ortaya koymaya çalışır. Varlık Dağılım Komitesi’nin verdiği kararlar yatırım takımının fon yönetim kıstasları açısından belirleyici ve bağlayıcıdır.

Hisse Senedi Komitesi

Varlık Dağılım Komitesi’ni takiben hisse senedi fon yöneticileri kendi aralarında toplanarak yatırım yapılabilir hisse senedi havuzunu belirlerler. Bunu takiben kısa ve orta vadede hisse senedi piyasası görünümü, sektörel görünüm ve hisse bazında yatırım önerilerini tartışarak hisse senedi fonlarının içeriğinin şekillenmesinde aktif rol alırlar. Bu doğrultuda Hisse Senedi Model Portföyü hazırlanır ve fon izahnamelerinde yer alan kısıtlar dahilinde fon yöneticileri tarafından uygulamaya konulur.

Sabit Getirili Menkul Kıymet Komitesi

Varlık Dağılım Komitesi’ni takiben SGMK fon yöneticileri kendi aralarında toplanır. Varlık Dağılım Komitesi’nde çizilen genel görüş uyarınca bu komite spesifik olarak sabit getirili menkul kıymetler için kantitatif modellerin rehberliğinde durasyon analizleri yapar ve getiri eğrisi üzerindeki pozisyonları belirler. Bunların yanısıra, fon yöneticileri dönem içerisinde ihracı yapılan Özel Sektör Tahvil ve Bonoları üzerine yapılan analizler çerçevesinde yatırım yapılacak menkul kıymetleri ortaya koyar. Bu çerçevede, alınan kararlar fon izahnamelerinde yer alan kısıtlar dahilinde fon yöneticileri tarafından uygulamaya konulur.

Çoklu Varlık Komitesi

Varlık Dağılım Komitesi’ni takiben komite buradan çıkan varlık sınıfı ile ilgili görüşleri göz önüne alarak, tarihsel kovaryans analizi ve beklentiler ışığında, her fonun kendi kuralları çerçevesinde risk/getiri oranı optimizasyonu yapar ve fon bazında stratejik varlık dağılımlarını günceller. Çoklu Varlık Komitesi getirinin arttırılması ve/veya riskin sınırlandırılması için türev kontratlar kullanma kararı alabilir. Daha kısa süreli beklentiler taktiksel varlık dağılımı çerçevesinde uygulanabilir. Varlık tahsisi kararlarının ardından, hisse ve bono seçimi için diğer komite kararları kullanılır. Alınan bütün kararlar ilgili fon yöneticileri tarafından uygulamaya konulur.

Araştırma

Araştırma birimi yaptığı analiz ve incelemelerle gerek Varlık Dağılım Komitesi gerekse değişik varlık sınıflarına ait komitelerdeki karar alma sürecine destek olur. Bu fonksiyonunu gerçekleştirirken kendi hazırladığı model, rapor ve analizlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası yatırım kuruluşlarının çalışmalarını da dikkate alır. Araştırma Birimi, hazırladığı güncel ve detaylı analizlerle portföy yöneticilerini sürekli olarak destekler.

Yatırım Sürecinde TEB Portföy Farkı

TEB Portföy Yönetimi olarak yatırım süreçlerinde izlediğimiz detaylı ve analize dayanan yaklaşımlarımızla fark yaratmak hedefindeyiz.

Türkiye’de portföy yönetimi şirketleri arasında en tecrübeli kadrolardan birine sahip olan yatırım takımımız hem deneyim hem de bilginin gücünü yatırımlara en iyi şekilde yansıtmak için çalışmaktadır.

Sadece TEB ile sınırlı kalmayan bilgi alışverişimiz katma değer yaratan tüm kurum ve kuruluşlarla da yakın işbirliği ile şekillenmektedir. Daima “alınan riske uygun getiri” anlayışı ile hareket eden fon yöneticilerimizin en önemi sorumluluğu kendilerine emanet edilen fonların pay sahiplerine karşıdır. Bu sorumluluk ile hareket eden fon yöneticilerimiz profesyonellik ve hesap verilebilirlik düsturu ile hareket etmektedir.